Privacyverklaring

Algemeen
Dit is de Verklaring Privacy en geheimhouding van Visavi B.V. in Amersfoort ( Visavi ). Deze Verklaring Privacy en geheimhouding beschrijft onder meer welke persoonsgegevens Visavi verwerkt, voor welke doeleinden Visavi deze persoonsgegevens verwerkt, welke grondslagen voor de verwerking bestaan en hoe u over de verwerking van persoonsgegevens contact kunt opnemen met Visavi. Indien u persoonsgegevens aan Visavi verstrekt ontvangt u daaraan voorafgaand of (bijna) tegelijkertijd deze Verklaring Privacy en geheimhouding of heeft u deze tijdig kunnen inzien. Deze Verklaring Privacy en geheimhouding beschrijft ook van welke cookies de website van Visavi gebruik maakt.
Deze Verklaring Privacy en geheimhouding is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door iedereen die bij of voor Visavi, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam is. De verwerking van persoonsgegevens door Visavi vindt plaats overeenkomstig de toepasselijke weten regelgeving.

Van wie Visavi persoonsgegevens verwerkt
Visavi verwerkt persoonsgegevens van (medewerkers van):

 • (potentiële) opdrachtgevers/relaties van Visavi
 • studenten/cursisten van opleidingen waarbij Visavi is betrokken
 • docenten van opleidingen waarbij Visavi is betrokken
 • bezoekers/gebruikers van digitale platforms die Visavi ontwikkeld en/of exploiteert
 • diegenen die met Visavi communiceren
 • bezoekers van de website van Visavi
 • (partners van) medewerkers/freelancers/stagiaires van Visavi
 • partijen met wie Visavi samenwerkt
 • leveranciers van (diensten en goederen aan) Visavi

Persoonsgegevens
Visavi verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens, telefoonnummer en emailadres
 • geslacht
 • geboortedatum en geboortejaar
 • opleiding en opleidingsgegevens
 • toets-/examengegevens en uitslagen
 • verslagen van telefoongesprekken
 • wachtwoorden
 • betalingsgegevens
 • functie
 • IP-adres
 • identificatiegegevens

Indien u weigert (een deel van) door Visavi verzochte persoonsgegevens te verstrekken kan Visavi de beoogde doelen van de verwerking daarvan zoals hieronder weergegeven, wellicht niet (geheel) behalen. De persoonsgegevens ontvangt Visavi in beginsel rechtstreeks van u of van derden al dan niet met uw toestemming.
Visavi heeft niet de bedoeling persoonsgegevens te verwerken van minderjarigen jonger dan 16 jaar zonder toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Indien u meent dat daarvan toch sprake is, neem dan contact met Visavi op.

Doelen verwerking persoonsgegevens
Visavi verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het leveren van diensten aan u en (andere) opdrachtgevers
 • het nakomen van contractuele afspraken
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • het onderhouden van contact
 • het aanbieden van helpdesk diensten
 • de instandhouding en de verbetering van een efficiënte interne bedrijfsvoering
 • het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening
 • het ontwikkelen van nieuwe producten
 • het versturen van nieuwsbrieven
 • het verrichten van marketingactiviteiten
 • de bestrijding van fraude.

Grondslagen verwerking persoonsgegevens
Visavi verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • uw toestemming
 • de uitvoering van een overeenkomst tot het leveren van diensten
 • de nakoming van een wettelijke verplichting of het handelen overeenkomstig een rechterlijke
  uitspraak
 • een gerechtvaardigd belang van Visavi, waaronder begrepen een efficiënte interne
  bedrijfsvoering en effectieve communicatie

Geheimhouding
Visavi neemt geheimhouding in acht ten aanzien van alle persoonsgegevens waarover Visavi de beschikking krijgt en handelt daarbij in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Bewaren van persoonsgegevens
Visavi bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de in deze Verklaring Privacy en geheimhouding beschreven doelen of dan waartoe Visavi wettelijk is verplicht.

Vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens
U kunt omtrent persoonsgegevens contact opnemen met Visavi voor de volgende zaken:

 • de inzage in persoonsgegevens die Visavi van u verwerkt en het verstrekken van een kopie daarvan
 • de aanpassing of aanvulling van persoonsgegevens die Visavi van u verwerkt
 • het wissen van persoonsgegevens die Visavi van u verwerkt
 • de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens
 • de overdracht van persoonsgegevens die Visavi van u verwerkt, aan u of aan een derde
 • het bezwaar over de verwerking van uw persoonsgegevens
 • het intrekken van uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken

Visavi laat ten aanzien van u geen besluiten nemen uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering.

Hieronder staan de contactgegevens van Visavi vermeld. Visavi streeft ernaar uw verzoek zo snel mogelijk af te handelen. Visavi brengt geen kosten in rekening voor de afhandeling van een dergelijk verzoek, tenzij een verzoek onredelijk is. Visavi is niet gehouden om aan elk verzoek te voldoen. In het voorkomend geval zal Visavi dat dan duidelijk toelichten.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Visavi verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien:

 • u daarvoor toestemming hebt gegeven
 • dat plaatsvindt in het kader van de nakoming van contractuele afspraken
 • Visavi daartoe verplicht is krachtens rechterlijke uitspraak of de wet
 • de verstrekking ten dienste staat aan de in deze Verklaring Privacy en geheimhouding beschreven doelen

Visavi kan in elk geval persoonsgegevens verstrekken aan:

 • adviseurs, accountants en advocaten
 • IT-dienstverleners, arbodienst, HRM/pensioen-dienstverleners, onderwijsinstellingen
 • leveranciers van (diensten en goederen aan) Visavi in het kader van een goede en efficiënte bedrijfsvoering van Visavi

Indien mogelijk maakt Visavi met derden aan wie Visavi uw persoonsgegevens verstrekt (schriftelijk) afspraken over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Cookies
De website van Visavi maakt gebruik van cookies. Lees het Cookiestatement om welke cookies het gaat.

Beveiliging van persoonsgegevens
Visavi treft steeds adequate organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

Functionaris Gegevensbescherming
Visavi heeft advocaat mr. J.G.M. Zondag aangesteld tot Functionaris Gegevensbescherming. Deze is bereikbaar via Visavi.

Contact met Visavi

Visavi B.V.

033 313 06 17

Overijsselsestraat 3

info@visavi.nl/

3812 PE Amersfoort

www.visavi.nl

Klachten
Klachten over de wijze waarop Visavi uw persoonsgegevens verwerkt kunt u aan Visavi voorleggen via info@visavi.nl. Visavi zal uw klacht zo snel en goed mogelijk behandelen.

Klachten over een bij Visavi ingediende klacht over de wijze waarop Visavi uw persoonsgegevens verwerkt kunt u ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap).

Wijziging Verklaring Privacy en geheimhouding
Visavi kan deze Verklaring Privacy en geheimhouding wijzigen. De meest recente en geldende versie van deze Verklaring Privacy en geheimhouding staat altijd op de website van Visavi: www.visavi.nl.

Verklaring Privacy en geheimhouding Visavi versie 1.4 juni 2023