Algemene Voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling, de koop en de retournering van artikelen via de webshop van Visavi die onderdeel uitmaakt van de website www.visavi.nl. De koper heeft zich voor de bestelling en koop uitdrukkelijk bekend en akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden.

Definities
Deze algemene voorwaarden hanteren de volgende, meest gebruikte definities:

Account:de account die Koper aanmaakt op de Website
Activatie:
de activering van een Licentie
Artikel:
Leermiddel in de Webshop
Bestelling:
de bestelling van een Artikel via de Webshop
Digitaal Leermiddel:
een Leermiddel waartoe online toegang wordt gegeven door middel van de activatie van een Licentie
Fysiek Leermiddel:
een Leermiddel in de vorm van een papieren lesboek
Garantie:
de garantie die Visavi aan Koper verleent met betrekking tot elk Artikel
IE-rechten:
​​alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot een Artikel
Informatie:
alle door Koper aan Visavi verstrekte gegevens in het kader van de Bestelling ​of de Retournering
Koopprijs:
de door Koper te betalen prijs voor een Artikel
Koper:
​de consument, opleidingsinstituut of een ander die een Artikel via de Webshop bestelt
Leermiddel:
digitaal of fysiek middel om vaardigheden bij te brengen
Levering:
​de ontvangst van een Artikel door Koper
Licentie:
​het door Visavi aan Koper verleende beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, ​nietoverdraagbare en niet-sublicentieerbare recht om een Digitaal Leermiddel te gebruiken op de wijze waarop het gebruik van het Digitale Leermiddel is bedoeld en die in overeenstemming is met deze Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving; de Licentie omvat geen recht op doorverkoop/doorlevering van het Digitale Leermiddel of van de inhoud ervan.
Opleidingsinstituut:
de organisatie die een Artikel in de Webshop bestelt
Retourneren:
ongedaan maken van een Bestelling
Set:
​een combinatie Artikel dat bestaat uit één of meer Digitaal Leermiddelen en/of één of meer Fysiek Leermiddelen
Visavi:
​Visavi B.V. in Amersfoort, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 51046989
Voorwaarden:
deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling en koop van een Artikel via de Webshop
Webshop:
de webshop van Visavi die onderdeel uitmaakt van de Website
Website:
​de website www.visavi.nl

Verwerking van persoonsgegevens
Visavi houdt zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy.  Op de verwerking van persoonsgegevens door Visavi is de Verklaring Privacy en geheimhouding van Visavi van toepassing. Koper is op de hoogte van de inhoud van die Verklaring Privacy en geheimhouding en heeft zich daarmee akkoord verklaard voordat een bestelling kan worden
geplaatst.

IE-rechten
Visavi is enig rechthebbende op de IE-rechten.

Inbreuk op IE-rechten
Het is Koper niet toegestaan inbreuk (op welke wijze en in welke mate dan ook) te (laten) maken op de IE-rechten van Visavi. Ingeval van een aan Koper toerekenbare inbreuk op de IE-rechten van Visavi verbeurt Koper ten opzichte van Visavi een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €10.000,00 per overtreding plus €1.000,00 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de verplichting van Koper om – ter keuze van Visavi – in plaats van die boete de volledige door Visavi als gevolg van die overtreding geleden schade te vergoeden.

Betaling
Betaling vindt in beginsel plaats bij afronding van het bestelproces in de Webshop.

Levering Artikel
De Levering van een Fysiek Artikel vindt in beginsel plaats via PostNL, vanuit Centraal Boekhuis.

De Levering van een Digitaal Artikel vindt plaats door toezending per e-mail van een activatielink en door plaatsing van een activatielink in het Account.

Bedenktijd (recht van herroeping)
Koper heeft na de datum van ontvangst van een Fysiek Artikel een periode van 14 dagen om de Bestelling te Retourneren door het sturen van een email naar Visavi via info@visavi.nl of door het verzenden van het contactformulier op de Website. Vervolgens dient Koper het Fysieke Artikel binnen een periode van 14 dagen na de datum van het versturen van de email of contactformulier onbeschadigd terug te sturen naar het adres vermeld op de pakbon bij het geleverde Artikel.

Koper heeft na de datum van ontvangst van een Digitaal Artikel een periode van 14 dagen om de Bestelling ongedaan te maken door het sturen van een email naar Visavi via info@visavi.nl of door het verzenden van het contactformulier op de Website, onder de voorwaarde dat geen Activatie van de Licentie heeft plaatsgevonden. Na Activatie van de Licentie vervalt het recht om de Levering van een Digitaal Artikel ongedaan te maken.

In geval van Levering van een Set waarbij de Levering van de Artikelen niet op dezelfde dag heeft plaatsgevonden heeft Koper na de datum waarop het laatste van de Artikelen is geleverd een periode van 14 dagen om de Bestelling ongedaan te maken, op de wijze zoals hiervoor staat omschreven met betrekking tot de annulering van Fysieke en Digitale Artikelen.

Retourneren
Het Retourneren van een Fysiek Artikel is voor rekening en risico van Koper.

Terugbetaling Koopprijs
Als is voldaan aan de hiervoor onder het kopje Bedenktijd genoemde bepalingen betaalt Visavi binnen 14 dagen de betaalde Koopprijs terug aan Koper.

Licentie
Zolang Koper deze Voorwaarden naleeft en geen inbreuk maakt op de IE-rechten van Visavi en op de (intellectuele eigendoms-)rechten van Derden verleent Visavi aan Koper de Licentie. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan Koper zijn verleend in deze Voorwaarden zijn voorbehouden aan Visavi of Derden.

Visavi kan de Licentie op een Digitaal Artikel beëindigen als Koper inbreuk maakt op de IE-rechten van Visavi en/of op de (intellectuele eigendoms-)rechten van Derden en/of op deze Voorwaarden. Visavi kan weigeren aan Koper een (nieuwe) Licentie te verstrekken.

Garantie
De Garantie is gelijk aan de zogenaamde wettelijke garantie met betrekking tot elk Artikel. Visavi verleent uitdrukkelijk geen aanvullende, zogenaamde commerciële garantie.

Informatie
Koper staat er ten opzichte van Visavi voor in dat de Informatie juist en volledig is. Als de Informatie onjuist of onvolledig is/blijkt vervallen alle wettelijke en overige verplichtingen van Visavi ten opzichte van Koper en kan Koper geen aanspraak meer maken op rechten volgens de Garantie.

Account
Met betrekking tot het aanmaken en onderhouden van een Account gelden een aantal spelregels. In dat kader zal Koper:

  • geen onjuiste (persoons-)gegevens invoeren
  • contactgegevens correct en actueel houden
  • niet een Account gebruiken voor een Derde
  • niet inloggen met de Account van een Derde
  • niet zonder toestemming van Visavi een Account voor een Derde aanmaken
  • niet meer dan één Account aanmaken
  • geen andere Account aanmaken als Visavi het Account van Koper heeft gedeactiveerd
  • een wachtwoord niet met Derden delen
  • Derden geen toegang verlenen tot het Account van Koper
  • niets doen dat de beveiliging van het Account kan schaden

Als Koper handelt in strijd met deze Voorwaarden kan Visavi het Account van Koper deactiveren.

Aansprakelijkheid
Koper is ten opzichte van Visavi aansprakelijk voor de schade die Visavi lijdt als gevolg van het door Koper bewust handelen of nalaten in strijd met deze Voorwaarden. 

Wijzigingen Voorwaarden en geldende versie
Visavi kan deze Voorwaarden wijzigen. De meest recente en geldende versie van deze Voorwaarden staat altijd op de Website.

Toepasselijke recht, bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen Visavi en Koper is alleen Nederlands recht van toepassing. Alle mogelijke geschillen tussen Visavi en Koper die samenhangen met of voortvloeien uit deze
Voorwaarden in het algemeen of in het bijzonder de Bestelling van een Artikel, het gebruik van een Artikel of het Retourneren van een Artikel zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de rechtbank Midden-Nederland.

Vragen
Vragen over de inhoud van deze Voorwaarden kunnen worden gesteld via info@visavi.nl of 0800 333 45 55.


Algemene voorwaarden Visavi Versie juni 2024